مطالب توسط mohsen

تبیین انتساب سند زیارت عاشورا به امام صادق(ع) / دکتر حسینی کارنامی

برای زیارت عاشورا در دو کتاب کهن قدمای شیعه، یعنی کامل الزیارات ابن قولویه و مصباح المتهجد طوسی سه سند ذکر شده است که در ای نوشتار کوتاه یکی از این موارد، مورد ارزیابی قرار می گیرد.