الف: شناسایی استعدادهای دینی و قرآنی استان در سطوح عالی جهت استفاده ی بهینه از تخصص ها و مهارت های آنان.

ب: معرفی محققان و متخصصان برتر دینی و قرآنی به مراکز آموزشی، پژوهشی ، محافل و مجامع دینی.

ج: تولید آثار فاخر دینی ناظر به رفع نیازهای فرهنگی و حل معضلات فکری و دینی در جامعه.

د: تبیین آموزه های قرآنی و روایی به زبان روز علی الخصوص برای دانشجویان و طلاب.

ه: پاسخ به شبهه ها و اشکالات مطرح در حوزه ی دین.

و: ایجاد مرکزی مناسب برای آشنایی محققان حوزه ی دین با یکدیگر و هم افزایی علمی آنان.

ز: انجام مطالعات آسیب شناسانه پیرامون رفتار های دینی- اجتماعی.