دکتر علی اصغر زکوی

۱. کارشناسی فلسفه، ۱۳۶۷-آبان ۱۳۷۱،دانشگاه تهران، ایران
۲. کارشناسی ارشد فلسفه، ۱۳۷۱-۱۳۷۵، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
۳. دکتری فلسفه(PhD) ،۹/۱۲/۱۳۸۰، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
۴. تحصیلات حوزوی به مدت ۱۲ سال و دو سال دوره خارج فقه و اصول، حوزه علمیه قم از سال ۱۳۶۲- ۱۳۷۴
۵. فرصت مطالعاتی به مدت شش ماه در مالزی، کوآلالامپور، دانشگاه UKM، و انجام پروژه مطالعا تی، از تاریخ ۵/۶/۱۳۹۰- ۱/۱۲/ ۱۳۹۰