دکتر سیدعلی هاشمی

مقالات ارائه شده در همایش

هاشمی خانعباسی سیدعلی، دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید توزیع و مصرف در صنایع غذایی، ارائه پوستر، مقاله کامل، سلامت جسم و روان و تاثیر متقابل آن دو بر یکدیگر از منظر قرآن و عترت، ۱۳۹۳/۱۱/۲۹، ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

هاشمی خانعباسی سیدعلی، اولین همایش ملی دین و نظریه فرهنگی، ارائه پوستر، مقاله کامل، مدیریت و مهندسی فرهنگی، ۱۳۹۴/۰۷/۱۶، ۱۳۹۴/۰۷/۱۶

هاشمی خانعباسی سیدعلی، متدین عباس، همایش ملی بین رشته ای انسان جامعه سلامت، ارائه پوستر، مقاله مختصر، سلامت جسم و روان و تأثیر متقابل آن دو با تکیه بر سبک زندگی قرآنی، ۱۳۹۵/۰۲/۲۱، ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

اندرزا عاطفه، هاشمی خانعباسی سیدعلی، همایش ملی آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده، ارائه پوستر، مقاله کامل، نقش ظلم متقابل همسران در فروپاشی خانواده از منظر امام علی علیه السلام، ۱۳۹۶/۰۲/۰۱، ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

هاشمی خانعباسی سیدعلی، قاسمی طوسی محمداسماعیل، همایش ملی آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده، ارائه پوستر، مقاله کامل، تشکیل خانواده و فلسفه آن از منظر قرآن و عترت، ۱۳۹۶/۰۲/۰۱، ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

هاشمی خانعباسی سیدعلی، مختاری زهرا، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی، ارائه پوستر، مقاله کامل، بررسی خیار عیب از دیدگاه فقهای امامیه با رویکرد کاربردی حقوقی، ۱۳۹۶/۱۲/۱۶، ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

هاشمی خانعباسی سیدعلی، حیاتی محمد، دومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، ارائه پوستر، مقاله کامل، مهدویت(موعود) از دیدگاه مسیحیت، ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

هاشمی خانعباسی سیدعلی، مختاری زهرا، دومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، ارائه پوستر، مقاله کامل، کاربردهای اصل تخییر در حقوق مدنی ایران، ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

هاشمی خانعباسی سیدعلی، روشن روز طوسی میترا، نوروز ولاشدی رضا، اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی، ارائه پوستر، مقاله کامل، اخلاق حرفه ای کار و بهره وری در نظام اقتصاد اسلامی، ۱۳۹۷/۰۸/۲۳، ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

هاشمی خانعباسی سیدعلی، اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی، ارائه پوستر، مقاله کامل، سلامت جسم و روان و تأثیر متقابل آن دو با تکیه بر سبک زندگی قرآنی اسلامی، ۱۳۹۷/۱۲/۰۸، ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

نوروز ولاشدی رضا، هاشمی خانعباسی سیدعلی، خوش روش مجتبی، اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی، ارائه پوستر، مقاله کامل، تجلی وحدانیت خداوند در علم مهندسی آب و هواشناسی، ۱۳۹۷/۱۲/۰۸، ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

هاشمی خانعباسی سیدعلی، اولین همایش ملی پژوهش های میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی، سخنران، مقاله کامل، توحید و خداشناسی در پرتو تطابق یافته های علوم تجربی با گزاره های علمی قرآن، ۱۳۹۷/۱۲/۰۸، ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

Motedayen Abbas, Hashemi Khanabasi Seyyed Ali, 2nd International Conference on Modern Research in Management, Economics and Humanities, poster presentation, complete article, The health of the physical and mental and their mutual impact, relying on the style Quranic life, 2016/02/27, 2016/02/27

Hashemi Khanabasi Seyyed Ali, Motedayen Abbas, international conference on innovation in science & technology, poster presentation, complete article, Management model of the Prophet, 2016/10/14, 2016/10/24

Hashemi Khanabasi Seyyed Ali, the first international conference on modern reserches in canagement psychology and humanities, poster presentation, complete article, the waysto obiectify the well-known emperor and the prohibition of evilin the general culture of society, 2017/09/20, 2017/09/21

مقاله‌ (علمی پژوهشی، …)

 • Hashemi Khanabasi Seyyed Ali, roka hamed, 2015/06/01, Prevention of Money Laundering in the criminal policy of United Nations documents, 3, 156-161
 • Hashemi Khanabasi Seyyed Ali, Motedayen Abbas, mirian seiedahmad, 2016/09/01, The rights of minority citizens from the Quran and Seerah, 7, 10-20
 • Hashemi Khanabasi Seyyed Ali, 2017/06/17, In his name an investigation through the role of the exaggerators (galiyan) in developing manners of explicit insult and curse and damn towards triple caliphs, مطالعات حقوق عمومی, ۱, ۱-۱۰
 • Moallemi Mostafa, Hashemi Khanabasi Seyyed Ali, 2018/07/09, AN ANALYTICAL EXAMINATION INTO THE THREE TRADITIONS FROM LIFE STORY OF THE PROPHET (P.B.U.H) CONTAINING SPEECH AND BEHAVIOR AGAINST ADVERSARIES, NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS HERALD, № ۲(۱) (۲۰۱۸), ۲۷۲-۲۷۹
 • Hashemi Khanabasi Seyyed Ali, motedayen Abbas, Miran Sayyid Ahmad, 2018/07/09, THE RIGHTS OF MINORITY CITIZENS FROM THE QURAN AND SEERAH, NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS HERALD, № ۲(۱) (۲۰۱۸), ۲۶۸-۲۷۲
 • معلمی مصطفی، هاشمی خانعباسی سیدعلی، ۱۳۹۲/۰۵/۱۵، بررسی نقش غالیان در گسترش فرهنگ توهین و سب و لعن با نام و نشان نسب به خلفای سه گانه، ۹، ۱۱۱-۱۳۴
 • هاشمی خانعباسی سیدعلی، ۱۳۹۲/۱۱/۱۵، بررسی نسب کودک پدید آمده از انتقال جنین در تاملات اندیشمندان فقه و حقوق، ۹، ۱۵۹-۱۶۵۹
 • هاشمی خانعباسی سیدعلی، ۱۳۹۳/۰۵/۱۵، موانع و چالش های امر به معروفو نهی از منکر از منظر قرآن و روایات، ۲، ۱۰۹-۱۳۰
 • هاشمی خانعباسی سیدعلی، ۱۳۹۴/۰۲/۱۵، اسباب و موجبات قاعده «درء»، ۱۱، ۱۰۹-۱۲۸
 • هاشمی خانعباسی سیدعلی، احمدی سید مهدی، ۱۳۹۴/۱۱/۱۵، بررسی فقهی و حقوقی تاثیر شبهه در رفع مجازات، ۱۱، ۱۳۵-۱۵۰
 • هاشمی خانعباسی سیدعلی، نوروز ولاشدی رضا، ۱۳۹۶/۱۱/۲۹، جهاد علمی در دانشگاه تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه قرآن کریم با تاکید بر تفسیر المیزان، ۸، ۱۴۱-۱۵۷
 • نوروز ولاشدی رضا، هاشمی خانعباسی سیدعلی، روشن روز طوسی میترا، ۱۳۹۶/۱۲/۲۴، ضرورت تشویق و تنبیه در دانشگاه تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه قرآن کریم، ۳، ۱۱۶-۱۰۷
 • هاشمی خانعباسی سیدعلی، ۱۳۹۷/۰۲/۰۵، بررسی راهکارهای نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ عمومی جامعه، پژوهشهای اجتماعی اسلامی، ۹۱-۱۲۲
 • مختاری زهرا، هاشمی خانعباسی سیدعلی، ۱۳۹۷/۰۲/۲۲، بررسی نظریه کیفر قصاص در فقه و حقوق با استناد به آیات قصاص، فصلنامه علمی، پژوهشی، فقه و تاریخ تمدن، ۱، ۱۰۹-۱۲۴
 • هاشمی خانعباسی سیدعلی، صادقی لاریمی محسن، ۱۳۹۷/۰۶/۰۳، بررسی خُمس معادن از نظر فقه و قانون موضوعه، مجله علمی پژوهش در فقه و حقوق، ۳، ۷۴-۸۱
 • هاشمی خانعباسی سیدعلی، زرگر علی، ۱۳۹۷/۱۲/۰۷، بررسی معیار مصلحت در وضع احکام از منظر فقه و حقوق، مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ۱-۲۷
 • هاشمی خانعباسی سیدعلی، نوروز ولاشدی رضا، هاشمی خانعباسی سیدمحمد حسین، روشن روز طوسی میترا، ۱۳۹۷/۱۲/۱۰، توحیدخداوند در مطالعه آب از نگاه علم مهندسی آب، مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ۶۷-۷۷
 • هاشمی خانعباسی سیدعلی، نوروز ولاشدی رضا، بررسی مفاهیم هیدرولوژیکی باران در قرآن با تکیه بر نهج¬البلاغه، ۹۱-