محورهای همایش
ثبت نام
راهنمای نگارش مقاله
ارسال مقاله
قالب ارائه پوستری
نمایه ها
14 روز تا برگزاری همایش
مهلت ارسال آثار : 30 بهمن ماه 1395 فرایند داوری مقالات : 25 بهمن ماه لغایت 10 اسفند ماه 1395 برگزاری همایش : 19 اسفند ماه 1395
اعضای هیئت علمی : مقاله اول : صد هزار تومان مقاله دوم و بیشتر : هر کدام شصت هزار تومان سایر افراد : مقاله اول : شصت هزار تومان مقاله دوم و بیشتر : هر کدام چهل هزار تومان
تلفکس : 011-33283175
مسئول کمیته پژوهش و فناوری : 09112559533 مسئول کمیته اداری و مالی : 09357878084
ایمیل : ipmsari90@gmail.com