کمیته اجرایی

 
مسئول کمیته اداری و مالی
جناب آقای سید محسن دانش پژوه
مسئول کمیته پژوهش و فناوری
جناب آقای سعید قاسمی طوسی
مسئول کمیته روابط عمومی و رسانه
جناب آقای علیرضا پایندان
مسئول کمیته پایش ساختاری و ادبی
جناب آقای محمدجواد دیانی
مسئول کمیته هنری
جناب آقای حسن علیپور
مسئول کمیته انفورماتیک
جناب آقای سید احمد تقیان
مسئول برپایی نمایشگاه
جناب آقای کریم برزگر
مسئول امور پشتیبانی
جناب آقای ابراهیم مقدمی

 
-429 روز تا برگزاری همایش
مهلت ارسال آثار : 20 اسفند ماه 1395 فرایند داوری مقالات : 15 اسفند ماه لغایت 29 اسفند ماه 1395 برگزاری همایش : 31 فروردین ماه 1396
اعضای هیئت علمی : مقاله اول : صد هزار تومان مقاله دوم و بیشتر : هر کدام شصت هزار تومان سایر افراد : مقاله اول : شصت هزار تومان مقاله دوم و بیشتر : هر کدام چهل هزار تومان
تلفکس : 011-33283175
مسئول کمیته پژوهش و فناوری : 09112559533 مسئول کمیته اداری و مالی : 09357878084
ایمیل : ipmsari90@gmail.com